dobra spolecnost, webhosting, registrace domen, servery
Doména
ID/Heslo
   Webhosting       Internetové prezentace       Servery       Technické údaje       FAQ       Spolupráce       O nás       Aktuality       Přihlášení       Sitemap   
spacer

Přehled programůObjednávkaCeníkCo nabízímeWebhosting zdarmaZárukaPodmínky


Aktuality
Problém s mailem - 04.07. 2017
Řešíme problém s poštovním serverem, prosíme, sledujte tuto zprávu, budeme zde informovat o ukončení odstávky. Omlouváme se všem.

Provoz serveru byl obnoven v 10:54 - po 4 hodinách. Příčinou výpadku byla nadměrná zátěž serveru kvůli útoku na poštovní schránky, jejichž cílem bylo odhadnutí hesla. Důsledkem byla porucha jednoho z disků a nestabilita serveru. Data jsme překopírovali na jiný pár, čímž byl problém vyřešen.  » Další

Provozovatel
DOBRÁ SPOLEČNOST, s.r.o.
Vlkova 587/22, Praha 3
IČO: 27113132
 +420.732 13 68 68
Měření dostupnosti
Monitoring dostupnosti

Všeobecné podmínky


I.
Uživatel služby je fyzická nebo právnická osoba (dále jen uživatel), která má uzavřenou objednávku služeb s poskytovatelem služby v České republice, kterým je DOBRÁ SPOLEČNOST, s.r.o. (dále jen poskytovatel).
Smlouva mezi poskytovatelem a uživatelem nabývá účinnosti okamžikem úhrady služeb ze strany uživatele.

II.
Poskytovatel udílí uživateli nevýhradní právo přístupu k serverům poskytovatele prostřednictvím protokolů internetu, za podmínek uvedených ve smlouvě.
Uživatel je povinen uhradit veškeré náklady spojené s využíváním služby, případnou instalaci softwaru v jeho počítači a ceny za zvlášť placené aplikace a služby. Poskytovatel nepřejímá odpovědnost za chybné plnění právních a jiných úkonů uživatele vztahujících se k službě. Přístup ke službě lze realizovat prostřednictvím identifikačního kódu uživatele a vstupního hesla. Uživatel je povinen toto heslo zachovávat v tajnosti a nepostupovat jej třetím osobám. V případě ztráty, zničení či jiného narušení práva užití tohoto hesla je uživatel povinen nahlásit tuto skutečnost neprodleně poskytovateli, přičemž přejímá odpovědnost za každé užití přístupu ke službě s využitím jeho identifikačního kódu. Uživatel je povinen zachovat bezpečnostní opatření pro volbu přístupového hesla, sdělené mu poskytovatelem. Uživatel má přístup ke všem informacím obsaženým v aplikacích a službách, na které se služba vztahuje. Poskytovatel může v systému služby vyčlenit některé oblasti pro příjem a ukládání informací získaných od třetích osob nebo pro neveřejné informace, či zahájit další specifické aktivity určené pouze pro omezený počet uživatelů (uzavřená uživatelská skupina), a to v termínech, hodinách a v tarifních sazbách odsouhlasených touto uzavřenou uživatelskou skupinou. S výjimkou oblastí určených pro vkládání uživatelské informace a veřejných oblastí, kde to titulní název dovoluje, není uživatel oprávněn bez předchozího souhlasu poskytovatele ukládat do těchto rubrik data. Poskytovatel má výhradní právo opravit, pozměnit či vypustit jakoukoliv informaci narušující systém, nebo informaci, která je v rozporu s těmito podmínkami s výjimkou elektronické pošty vložené kýmkoliv. Poskytovatel má právo, ne však povinnost, vypustit jakoukoliv veřejnou zprávu, která by z jejího hlediska byla v rozporu s ustanovením čl. VI. těchto všeobecných podmínek. Ve zvláštních případech přetížení sítě objemem dat přepravovaných uživatelem si poskytovatel vyhrazuje právo na jednání o cenách a případně jejich úpravách. Odmítnutí jednání o cenách se považuje za hrubé porušení všeobecných podmínek.

III.
Uživatel je vlastníkem dat, datových souborů jím vložených do systému WWW či jiných informačních systémů, do nichž má uživatel přistup, a práv z toho vyplývajících. Poskytovatel se zavazuje neveřejná data vložená uživatelem technicky zajistit proti zneužití třetí osobou. Poskytovatel nepřebírá zodpovědnost za publikované texty ve veřejné, soukromé či vzkazové části, jak ze strany třetích osob, tak i ze strany uživatele, jestliže tyto nebyly předem řádně odsouhlaseny, přičemž nezodpovídá za jejich obsah. Poskytovatel má výhradní vlastnické právo na veškeré informace, které byly touto společností vloženy do systému služeb poskytovatele. Veřejná data a veřejné údaje poskytovatele jsou uživateli volně dostupná a mohou být pro jeho vlastní potřebu uchovávána v paměti jeho počítače, analyzována, tištěna a reprodukována na obrazovce. Poskytovatel uděluje právo publikovat své vlastní informace pouze výjimečně, v určitých specifických případech, přičemž každý případ je posuzován a řešen samostatně. V případě, že je vydáno kladné stanovisko, stanoví poskytovatel také termín, do kterého je toto stanovisko platné. V každém případě je uživatel, kterému byl souhlas udělen, povinen uvést zdroj a autory publikovaného materiálu. Poskytovatel má nevýhradní právo veřejně publikovat a přenášet údaje vložené uživatelem do veřejných oblastí služeb do celého světa všemi dostupnými komunikačními prostředky a ve všech jazycích, s vyznačením jména uživatele, jakožto zdroje informací.

IV.
Uživatel prohlašuje, že v případě ukládání a následného šíření informací obsažených v jednotlivých databázích přebírá na sebe rizika z toho plynoucí. Služby budou poskytovány v takovém stavu a rozsahu, v jakém se nacházejí v okamžiku potvrzení objednávky služeb, s jejímž obsahem vyslovuje uživatel souhlas, přičemž poskytovatel si vyhrazuje právo obměny funkcí. Je vyloučena jakákoliv forma záruky nad rámec platných právních předpisů.

V.
Poskytovatel ani kterákoliv jiná právnická či fyzická osoba, která se podílí nebo podílela na založení a funkční náplni služeb, není zodpovědná za jakoukoliv přímo či nepřímo způsobenou škodu, vztahující se k poskytování služeb. Tato omezení zůstávají v platnosti i po zrušení či vypovězení užívání služeb.

VI.
Uživatel se zavazuje, že veškeré jím vložené informace do veřejné části služby jsou původní, s výjimkou případných výňatků z materiálů autorsky chráněných, které mohou být vloženy pouze s písemným souhlasem autora anebo nositele autorských práv a za předpokladu, že bude uveden zdroj a potvrzena existence svolení užití. Uživatel se dále zavazuje, že tento materiál není v rozporu s autorskými právy, výrobní značkou a patentovými právy a s právy třetích osob. Uživatel dále bere na vědomí, že služby nesmí být jakýmkoliv způsobem zneužity, působit přímo či nepřímo škody a újmy jiným osobám, narušovat morálku a veřejný pořádek, či narušovat soukromí privátních vzkazů. Uživatel se zejména zavazuje, že nebude ve veřejné části (zejména služby www, ftp, email) publikovat jakékoliv informace obsahující sexuální tématiku či jinak narušující dobré mravy dle zaběhlého společenského řádu. Je přísně zakázáno využívat služby poskytovatele v rozporu s platnými právními předpisy, nařízeními a zákony České republiky a jiných dotčených států. Z výše uvedeného také vyplývá, že poskytovatel má v případě, že uživatel přímo či nepřímo svojí činností nadprůměrně přetěžuje technické vybavení poskytovatele, právo nabídnout přechod na jiné technické vybavení, a to i za jiných cenových podmínek, než je uvedeno v oficiálním ceníku poskytovatele. Poskytovatel má taktéž právo omezit či úplně pozastavit provoz stránek uživatele do doby, kdy uživatel sjedná nápravu a jeho stránky nebudou technické vybavení poskytovatele přetěžovat. V případě, že by došlo k porušení tohoto ustanovení, bude smlouva okamžitě vypovězena. Uživatel může při komunikaci se službou používat pouze zařízení, která nenarušují provoz služby a práva třetích osob. Uživatel se zavazuje, že bude respektovat omezení výše uvedená a neužívat obsažené informace v databázích poskytovatele k nelegálním účelům. Poskytovatel si vyhrazuje právo k odstranění všech dat uživatele v momentě, kdy nebude provedena úhrada služeb ze strany uživatele. Poskytovatel má rovněž právo odstranit data uživatele, pokud doména uživatele nebude směřovat na servery poskytovatele. Uživatel se zavazuje, že nebude uplatňovat nároky na náhradu škody, na náhradu nákladů a výdajů, kterou způsobil poskytovatel jako důsledek neplnění povinností a záruk uživatele, k jejichž respektování se uživatel zavázal přijetím těchto všeobecných podmínek.

VII.
Uživatel prohlašuje, že uhradí veškeré poplatky za služby včetně daně způsobem a v termínech stanovených poskytovatelem.

VIII.
a) Smlouva o poskytování služby a tedy i podmínky zde stanovené nabývají platnosti dnem uhrazení platby ze strany uživatele. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Výpovědní lhůta je pro obě strany tři měsíce, pokud není naplněna podmínka v článku VIII odstavec b). Výpovědní lhůta začíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po obdržení výpovědi. Smlouva může být vypovězena oběma stranami písemně formou doporučeného dopisu.
b) Poskytovatel má právo vypovědět s okamžitou platností smlouvu o poskytnutí služeb či právo přístupu k systému, a to v případě, že uživatel hrubě porušil tyto podmínky. Výpovědí smlouvy není dotčena povinnost uživatele uhradit případné pohledávky k termínu vypovězení této smlouvy. Je vyloučena zpětná úhrada již předplacených služeb.
c) Poskytovatel má právo smazat data uživatele ze všech serverů ve chvíli, kdy uživateli skončila platnost služeb. Poskytovatel také může smazat data uživatele v situaci, kdy je doména technicky nastavena tak, že fakticky nepoužívá prostředky poskytovatele, např. dojde k změně DNS.
IX.
Poskytovatel má právo po předchozím upozornění, a to 1 měsíc předem, měnit jak jednotlivé ceny, tak i termíny a podmínky všeobecných podmínek. V případě, že uživatel s těmito úpravami vysloví svůj nesouhlas, má právo, a to nejpozději do 14-ti dnů od okamžiku, kdy mu byla změna oznámena, od smlouvy odstoupit. Uživatel souhlasí, že případné změny citované v tomto odstavci smlouvy mu mohou být oznamovány i různými prostředky dostupnými poskytovatelem, mezi než patří vzkazy prostřednictvím elektronické pošty (poštovní schránka), informace na WWW stránkách poskytovatele, dopis a doporučený dopis.
Uživatel je povinnen oznámit neprodleně jakoukoliv změnu v kontaktních a fakturačních údajích, ke které došlo po potvrzení objednávky. V případě, že tak uživatel neučiní, má poskytovatel právo od smlouvy okamžitě odstoupit. Poskytovatel zároveň nenese jakoukoliv odpovědnost za škodu uživatele, která případně vznikla tím, že neinformoval poskytovatele o změnách.

X.
Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za činnost nebo nečinnost registrátorů jednotlivých domén.
Poskytovatel se zavazuje, že bezodkladně po přijetí platby od zákazníka provede úhradu za prodloužení či registraci domény u konkrétního registrátora.

XI.
Poskytovatel si vyhrazuje možnost krátkodobého přerušení provozu serverů např. z důvodu havárie, údržby, oprav nebo výměny těch částí systémů, které přímo ovlivňují poskytování služeb.
Poskytovatel nenese zodpovědnost za přerušení poskytování služeb v případě zásahu třetích osob či vyšší moci (povodeň, požár, vítr, válka, zemětřesení apod.) nebo v případě poruchy na zařízení třetích dodavatelů, pokud těmto skutečnostem prokazatelně nebylo možno zabránit nebo nebyly způsobeny nedbalostí jeho zaměstnanců či osobami jím pověřenými.
Poskytovatel se zavazuje informovat zákazníka o všech okolnostech znemožňujících poskytování služeb, pokud jsou mu tyto skutečnosti známy. Jsou-li tyto skutečnosti známy předem, poskytovatel se zavazuje o nich e-mailem informovat bez zbytečných prodlev tak, aby mohla být ze strany zákazníka přijata nutná opatření. To se týká zejména přerušení provozu z důvodu správy systému, přerušení dodávky energie, havárie, rekonstrukce objektů a inženýrských sítí či prostor, ve kterých jsou služby poskytovány.
Veškeré zákaznické aplikace a programy běžící na serverech poskytovatele musí být před instalací předloženy odpovědným pracovníkům poskytovatele ke schválení.

XII.
V zájmu bezpečnosti a ochrany dat a technologie se obě strany zavazují dodržovat mlčenlivost o veškerých informacích týkajících se provozu jejich systémů před třetími osobami, vyjma informací oficiálně zveřejněných.
Smlouva je nepřevoditelná na jinou osobu, pouze na právní nástupce. Smlouva může být změněna pouze vzájemnou dohodou, která bude vedena zpravila elektronicky (e-mailem). Všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí závazné objednávky služeb poskytovatele.
Smlouva o poskytování služeb může být nahrazena závaznou elektronickou (popř. telefonní) objednávkou se specifikací služeb, jejíž přílohou jsou tyto všeobecné podmínky.
© 2002-2015 Dobrá společnost